Kateřina Kopečná, lektorka kurzů: Na kurzech dávám důraz na to, aby se cizinci vyvarovali základních, ale častých chyb v souvislosti s pobytovou legislativou

Kateřina Kopečná je právnička s dlouholetou praxí v poradenství cizincům. Lektoruje především pobytovou legislativu pro účastníky veřejných adaptačně integračních kurzů, ale také kurzy pro studenty. Během kurzů dává důraz na vyvarování se nejčastějších chyb, které cizinci obvykle dělají. A také na to, aby si účastníci po kurzu byli schopni co nejvíce informací sami dohledat.

Lektoruješ většinou veřejné kurzy pro účastníky, kde se sejdou účastníci s nejrůznějšími pobytovými statusy a různorodými potřebami. Jaké to je?

Veřejné kurzy, na které se hlásí účastníci v otevřené registraci přes Facebook a webovou stránku Vítejte v ČR jsou velmi náročné. Na těchto kurzech se sejdou lidé, kteří přijeli do ČR za různými účely jako je studium, zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny atd. Zároveň tito účastníci pochází z různých států světa a spojuje je pouze jazyk kurzu jako je angličtina, ruština, španělština, francouzština atd. Ale podmínky jejich vstupu na území České republiky se liší právě podle toho, z jaké země pochází. Proto se na začátku kurzu snažím navázat kontakt se skupinou, zjistit si co nejvíce informací o účastnících a také jakou úroveň znalostí skupina má. Podle toho se snažím kurz následně zaměřovat.

Jaké jsou nejdůležitější informace, které účastníkům zdůrazňuješ v části kurzu zaměřeném na pobytovou legislativu?

Cizinci dělají hodně zbytečných a základních chyb, které je přivádějí do problémů. Proto se během mého lektorování zaměřuji na nejdůležitější základy a ověřuji si vždy, jestli mi účastníci dobře porozuměli. Vše si také ukazujeme na praktických příkladech, ukazujeme si, kde je možné si informace dohledat na webovém portálu Ministerstva vnitra apod. Snažím se účastníky vést co nejvíce k samostatnosti.

Na začátku kurzu vždy ověřím, zda všichni účastníci ohlásili svůj pobyt do 3 dnů po příjezdu do ČR na Cizinecké policii. Pokud to za cizince neudělal ubytovatel nebo v případě studentů studentská kolej, týká se většiny cizinců tato ohlašovací povinnost. Někteří cizinci přijíždí již rovnou na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu a v takovém případě se musí dostavit po příjezdu nikoliv na Cizineckou policii, ale na pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (OAMP).

S účastníky se díváme a vysvětlujeme si kódy na jejich vízech a povoleních k pobytu. Kód „D/VR“, například, označuje vízum, na jehož základě si přijede cizinec vyzvednout přímo povolení k dlouhodobému pobytu a ohlašuje se tedy přímo na OAMP Ministerstva vnitra. Informace jsou snadno dohledatelné na stránkách ministerstva nebo stačí vyhledat na internetu „kódy víz a povolení k pobytu“. Díky těmto základům jsou hned jasnější podmínky pobytu v České republice. Od těchto zásadních informací se totiž následně odvíjí všechna práva a povinnosti v ČR.

Termín „účel pobytu“ je pak alfou a omegou pobytu cizince v naší zemi. Jedná se o oficiální účel uznaný Ministerstvem vnitra, na jehož základě mu byl povolen v ČR pobyt. Účel pobytu také musí být cizinec vždy schopen prokázat odpovídajícími dokumenty. Studentský účel pobytu například potvrzením o studiu, v případě, že jeho hlavním účelem v ČR je zaměstnání, pak jej prokáže pracovní smlouvou se zaměstnavatelem.

Toto jsou takové základy, ale pravdou je, že většina účastníků kurzů vůbec netuší, co znamenají různé značky a kódy na jejich pobytovém oprávnění a většinou ani nevědí jaký je jejich oficiální účel pobytu.

Jakým způsobem s účastníky pracuješ, abys jim předala srozumitelně něco tak složitého jako je pobytový zákon?

Je pravda, že pobytový zákon je složitý i pro právníky, natož pro nově příchozí cizince. Snažím se proto co nejvíce používat názornost.

Když se společně s účastníky díváme do jejich víz, tj. vlepených vízových štítků v pase, nebo povolení k pobytu, tak tím zároveň ověřuji i jejich základní povinnosti, a to je mít tyto dokumenty vždy u sebe. Téměř vždy se najde několik lidí, kteří s sebou dokumenty nemají. A také vždy odpovídám na otázku, zda mohou mít s sebou jen kopie svých dokladů. To samozřejmě možné není a všem vysvětluji, že i já jako občan ČR, s sebou musím mít svůj občanský průkaz. Dále pak s sebou musí cizinec mít vždy i kartičku zdravotního pojištění a v případě, že si platí své zdravotní pojištění sám, tak i potvrzení o zaplacení tohoto komerčního pojištění.

Také po celou dobu kurzu s účastníky komunikuji a jen je navádím, aby si sami přicházeli na správné odpovědi na základě toho, co již bylo předtím řečeno. Snažím se je motivovat k tomu, aby se naučili o své právní situaci sami přemýšlet a představit si, co musí podniknout za konkrétní kroky.

Takže například právní pojem ministerstva vnitra „plnit faktický účel pobytu na území“ převádíme do jednodušších slov a konkrétních situací účastníků kurzů.

Také používám příklady z vlastní poradenské právní praxe. Měla jsem případy, kdy se cizinci dostali do problémů jen kvůli špatnému rozlišování dvou různých institucí, a to pracoviště OAMP a Cizinecké policie. Cizincům se to stále plete a říkají všem úřadům pouze Cizinecká policie. Vychází to z minulosti, kdy v České republice cizinci opravdu chodili téměř vše vyřizovat právě na Cizineckou policii. Ale to se již před mnoha lety změnilo a nyní většinu záležitostí cizinci vyřizují právě už jen na pracovišti OAMP. Cizinci to bohužel takto stále nepřesně říkají. Důležité je to pro to, aby cizinci jednali se správným úřadem, protože když pošlou jakoukoliv svou žádost místo na OAMP na Cizineckou policii, tak jim tu žádost špatný úřad nemůže přijmout. Jednoduše se tak mohou dostat do problémů.

Vypadá to složitě, alespoň pro nově příchozí určitě. Když už je cizinec v ČR delší dobu, je něco na co si má dávat pozor?

Možná to vypadá složitě, ale de facto se jedná o nějaké TOP 10, které se dají snadno zapamatovat. Když člověk projde adaptačně integračním kurzem a napíše si ty nejdůležitější body, tak je vybaven důležitými informacemi na několik let svého pobytu v ČR.

Když už v ČR cizinec pobývá delší dobu a chystá se prodloužit si pobyt, platí zde také pár základních pravidel, která si na kurzech důkladně opakujeme. Například není možné změnit účel pobytu při přechodu z dlouhodobého víza nad 90 dní na povolení k dlouhodobému pobytu. To musí cizinec plnit a mít stále stejný účel. Změnit jej je možné za stanovených podmínek až poté, co již povolení k dlouhodobému pobytu má.

Také jsou důležité lhůty, ve kterých své žádosti o prodlužování musí podat. Česká republika je ve lhůtách velmi přísná a je nutné je naprosto přesně dodržovat!

Cizinec musí vždy mít na paměti aktuálnost údajů na svém povolení k pobytu, tj. na své biometrické kartě. Je nutné jakoukoliv změnu hlásit na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Nejčastěji se jedná o změnu adresu, změny údajů v pasu, nebo změnu stavu, když se například žena v České republice vdá a změní příjmení.

A ještě nám prosím pověz, jak se ti adaptačně integrační kurzy lektorují?

Kurzy se mi lektorují moc dobře, a i když je lektoruji několikátým rokem, tak stále vidím nové výzvy a věci, které mohu zlepšit. Každá skupina účastníků je jiná a vždy je to pro mne velká inspirace pro mou práci. A těším se na každý další kurz, jací účastníci se sejdou.