Shumran Hafoudh, lektor kurzů: Největším přínosem je možnost slyšet v jednom dni velmi podstatné informace pro běžný život v České republice

Lektor adaptačně-integračních kurzů Shumran Hafoudh má sám v rodině interkulturní zázemí, proto je pro něj snadné vcítit se do potřeb nově příchozích migrantů. Věnuje se aktivně lektorování, školí pracovníky státní správy v interkulturních dovednostech a pomáhá najít porozumění pro interkulturní odlišnosti ve firmách. Několik let se věnoval poradenství cizincům v neziskovém nevládním sektoru.

Co vnímáš jako největší přínos adaptačně integračních kurzů pro účastníky?

Největším přínosem je možnost slyšet v jednom dni velmi podstatné informace pro běžný život v České republice. A dále pak jsou to kontakty na instituce a odkazy na organizace, které účastníky kurzů podpoří správnými a aktuálními informacemi a odbornými radami. Účastníci kurzů jsou velmi vděční za jakékoliv informace, které prostřednictvím tohoto kurzu od lektora obdrží. Často se stává, že by účastníci ještě chtěli dále v kurzu pokračovat a dozvědět se další podrobnosti.

Kurzy jsou financovány Ministerstvem vnitra, ale realizovány prostřednictvím neziskového sektoru. Je podstatné účastníkům nejprve vysvětlit, kde se tato pomoc v ČR bere a proč ji stát financuje. Neziskové organizace nabízí například přímou podporu při provádění správních úkonů ve vztahu k Ministerstvu vnitra. Tyto administrativní úkony nejsou často jednoduché ani pro Čechy, natož pro cizince. A dále pak tyto organizace poskytují další podporu formou informací a poradenství v oblasti právní i sociální, například nalezení školy či školky pro děti. Důležité jsou ale i jazykové kurzy češtiny nebo kulturní akce, které tyto organizace nabízí, protože to zase umožní cizincům navázat kontakty nebo se zlepšit v českém jazyce.

Jaké nejčastější chyby dělají cizinci?

Nejzávažnější chyby se týkají vždy správního řízení ve věci povolení pobytu. Cizinci si velmi často nejsou vědomi závažnosti správního řízení a stává se, že zanedbají své povinnosti. Například nedodrží stanovené lhůty, což může vést až k zastavení řízení o pobytu v ČR. Důležité je také zdržovat se na adrese, kterou cizinec uvede Ministerstvu vnitra tak, aby mu přišly od Ministerstva vnitra dopisy ve správním řízení. Častou chybou je taky neoznačení své poštovní schránky, tudíž cizinci dopis od ministerstva nemůže být doručen. Toto vše mívá pro cizince velmi závažné důsledky.

Zásadní je také pochopit podstatu svého povolení k pobytu, které se vždy váže na určitý účel pobytu. A k účelu pobytu se zase váží různá práva a povinnosti. Žádný cizinec nemůže pobývat na území ČR ani jeden den bez tohoto účelu pobytu, pokud nemá již pobyt trvalý. Pokud se tedy student po dokončení studia rozhodne pracovat nebo podnikat, musí tuto změnu provést jak v životě, tak i administrativně ve vztahu k povolení k pobytu u ministerstva vnitra.

Jak se ti adaptačně-integrační kurzy lektorují?

Mě lektorování adaptačně integračních kurzů moc baví. Baví mě, když dokážu porozumět potřebám účastníků a reagovat na ně. Mám rád, když vznikne dynamika v kurzu a účastníci jsou aktivní. Pak vznikne společný pocit, že jsme dobře využili společně strávený čas. Doufám, že kurzy baví i účastníky.