Tên khóa họcNgày giờĐịa điểmChỗ trống
Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú 18/05/2019
09.30 - 17.30
Slovo 21, Štěpánská 21, Praha 2
Štěpánská 1, Praha
vi
Khóa học đã hết chỗ
Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú 01/12/2018
09.30 - 17.30
Slovo 21
Štěpánská 1, New Town, Prague, Czechia
vi
Khóa học đã hết chỗ
Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú 03/11/2018
09.30 - 17.30
Slovo 21
Štěpánská 1, New Town, Prague, Czechia
vi
Khóa học đã hết chỗ
Integration course “Welcome to the Czech Republic” in Prague 22/09/2018
09.30 - 17.30
Slovo 21
Štěpánská 1, New Town, Prague, Czechia
en
Khóa học đã hết chỗ
Integration course “Welcome to the Czech Republic” in Prague 16/06/2018
09.30 - 17.30
Slovo 21
Štěpánská 1, New Town, Prague, Czechia
en
Khóa học đã hết chỗ
Buổi thuyết trình về hội nhập và cư trú 07/04/2018
09.30 - 17.30
Slovo 21
Štěpánská 1, New Town, Prague, Czechia
vi
Khóa học đã hết chỗ