Srpski

První rok, kdy pro konkrétní skupinu cizinců platí nová povinnost absolvovat Adaptačně-integrační kurz, je již téměř za námi. I přes pomalejší rozjezd způsobený vládními opatřeními související s onemocněním COVID-19 se kurzy úspěšně rozběhly a řada cizinců tak mohla svou povinnost splnit.


Velice nás zajímá zpětná vazba od účastníků kurzu, a proto jsme se rozhodli zeptat několika absolventů, konkrétně těch, kteří se zúčastnili AIK v Pardubickém CPIC a v hradeckém Integračním centru pro cizince, co je na kurzech nejvíce zajímalo, a zda potřebné informace opravdu získali. Oba kurzy byly tlumočeny do ukrajinského jazyka.

Dotazovaní cizinci shodně uvedli, že prvotní informaci o povinnosti absolvovat AIK získali na přepážce pobočky Odboru azylové a migrační politiky, a nebo v zaměstnání, kde jim také často pomáhali s registrací přes portál FRS. Většina dotazovaných zároveň zmiňovala jako užitečný zdroj informací stránky projektu Vítejte v ČR, společně s facebookovou stránkou Kurzy Vítejte v ČR.

První z dotazovaných, paní Svitlana od kurzu očekávala více informací o bydlení a zaměstnání, což se jí, dle jejích slov, splnilo. V části věnované bydlení se dozvěděla například, co má být uvedeno v nájemní smlouvě, proč nepodepisovat nic, čemu stoprocentně nerozumí nebo proč si schovávat důležité písemnosti. V neposlední řadě zde lektorka zmínila, i proč je dobré mít na zvonku uvedené své jméno.
Paní Svitlana hodnotí AIK jako užitečný pro cizince, kteří chtějí žít a pracovat v ČR. V bloku o zaměstnání lektorka představila možnosti vstupu na trh práce, upozornila na rizika spojená s nástupem do zaměstnání, ale zároveň také obecně shrnula práva a povinnosti, které s pracovním poměrem vznikají, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Anastasia a Eduard, další z absolventů AIK, se chtěli také dozvědět více informací o možnostech bydlení v ČR, ale i o vzdělávání, mimo jiné o tzv. “nostrifikaci”, tedy uznávání vzdělání, které se v této části kurzu lektor nebo lektorka vždy věnují.

Paní Alinu zase nejvíc zajímalo české zdravotnictví, konkrétně fungování zdravotního systému v ČR. Tomuto tématu se lektorka věnovala v závěru kurzu a i v tomto případě byl její výklad dostačujícím zdrojem informací.

V souhrnu se dá říci, že největší zájem mezi dotazovanými cizinci byl o “stěžejní” témata kurzu - části věnované zaměstnání, podnikání a možnosti získání trvalého pobytu v ČR. Velice nás těší, že podle jejich hodnocení jim tyto bloky byly přínosem a opravdu v nich získali potřebné penzum znalostí.

Často se stává, že během kurzů je ze strany cizinců kladena lektorovi velká spousta otázek, je však třeba mít na zřeteli, že kurzy mají informativní, nikoliv poradenskou povahu - není z časových důvodů možné v průběhu kurzu řešit individuální potřeby jednotlivých účastníků. Nicméně, všichni účastníci si odnesou kontakty na místa, kam se posléze budou moci obrátit a řešit svoje záležitosti.

Kurzy jsou koncipovány za tím účelem, aby eliminovaly případná nedorozumění cizinců s majoritní společností. Mají sloužit jako pomocná ruka při prvních krocích života v ČR a usnadnit cizincům získávání zásadních informací, které by měli získat zdarma a ne za ně zbytečně platit.

I když zpočátku byly kurzy často rušeny pro nedostatečné naplnění kapacity, nyní tlak na kurzy začíná být vyšší nejen proto, že kapacity kurzů jsou omezeny v závislosti na vládních nařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19, ale také z toho důvodu, že řadě cizinců, kteří jsou povinni absolvovat kurz ve stanovené lhůtě jednoho roku, již brzy “vyprší čas” a musí se tak přihlásit co nejdříve.

 

Fotografie: AIK Integrační centrum pro cizince Hradec Králové

 

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.