Vítejte v České republice! Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. A právě proto fungují tyto stránky, které by vám – cizincům – měly v prvních měsících v Česku pomoci zorientovat se v novém prostředí a překonat případné překážky. Právě k tomu slouží oficiální adaptačně-integrační kurzy financované Ministerstvem vnitra České republiky. Adaptačně integrační kurzy jsou užitečným prvním krokem pro život v nové zemi, a proto jsou kurzy zdarma poskytované nově příchozím cizincům co nejdříve po jejich příjezdu do České republiky.

CO JSOU ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍ KURZY?

Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací, které jim pomohou zlepšit jejich orientaci ve společnosti a dobře pochopit svá práva a povinnosti. Smyslem kurzů je také zvýšit interkulturní dovednosti nově příchozích cizinců, aby se co nejsnáze integrovali v novém prostředí.

Adaptačně integrační kurzy jsou realizovány pro nově příchozí cizince formou otevřených a pravidelných veřejných kurzů na různých místech České republiky. Kurzy jsou vypisovány dle poptávky v neziskových organizacích, integračních centrech, organizacích migrantů aj. Seznam aktuálně vypsaných kurzů je k dispozici na těchto stránkách, přihlašovat se na ně můžete online a můžete zde také shlédnout krátký film „Vítejte v České republice“.

Dále organizujeme kurzy přímo pro zahraniční zaměstnance. Velký podíl kurzů je věnován také studentům ze zahraničí na vysokých školách a v přípravných jazykových kurzech. Kurzy pro zaměstnance a studenty jsou realizovány přímo v jejich sídle.

Pokud cizinec neumí česky, nemusí se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou poskytovány v českém jazyce a jsou tlumočeny vyškolenými tlumočníky do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny, mongolštiny, arabštiny, španělštiny a připravujeme i kurzy tlumočené do srbštiny. Tlumočení kurzů má zajistit předání přesných informací v českém jazyce a zároveň umožní cizincům osvojit si základní terminologii v českém jazyce.

CO SE NA KURZECH DOZVÍM?

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí:

  • Úvod o České republice pro nově příchozí cizince. Bezplatné a profesionální poradenství v sociálních a právních otázkách financované českým státem pro cizince – integrační centra a nevládní neziskové organizace.
  • Pobytová legislativa pro cizince. Rozdíl mezi vízem a povolením k dlouhodobému pobytu. Účel pobytu pro Ministerstvo vnitra a jak dodržet tzv. plnění účelu pobytu. Jak účel pobytu změnit a jak si prodloužit pobytové oprávnění v ČR. Kde najít správné a aktuální informace.
  • Vzdělávání. Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti zdarma nebo za poplatek. Kdy potřebují cizinci zkoušku z českého jazyka a na jaké úrovni. Umístění dětí do české školy a role rodičů ve vzdělávání dítěte. Uznání předchozího vzdělání – nostrifikace dokladů o vzdělání.
  • Zaměstnání. Za jakých podmínek může cizinec pracovat v ČR. Kdy potřebuje a kdy nepotřebuje povolení ke vstupu na český trh práce. Typy pracovních smluv a zákonná ochrana zaměstnance v ČR. Odvody na zdravotní a sociální pojištění. Jak si vydělávat v ČR a přitom jako cizinec dodržet všechna zákonná pravidla.
  • Každodenní praktický život a jak se vyhnout zbytečným chybám. Oficiální komunikace s úřady v ČR a Ministerstvem vnitra. Zletilost a trestní odpovědnost za své jednání. Povinnosti cizinců spojené s bydlením v ČR.
  • Zdravotní péče. Jak najít lékaře pro dospělé a pro děti. Jak vyhledat lékařskou pomoc v krizové situaci. Zdravotní pojištění. Jak a v jakých situacích si přivolat pomoc – tísňové volání na lince 112.

Poskytnuté informace umožní cizincům snadněji vyřizovat své záležitosti na českých úřadech. Předané kontakty na právní a sociální služby integračních center pro cizince a nevládní neziskové organizace jim pomohou zorientovat se v administrativních záležitostech. Získané informace, znalosti a dovednosti sníží administrativní zátěž na české úřady a usnadní integraci nově příchozích.

KOMU JSOU KURZY URČENÉ?

Adaptačně integrační kurzy jsou určeny cizincům ze zemí mimo EU, kteří našli nový domov v České republice. Během prvních měsíců od příjezdu do České republiky jim kurzy mohou poskytnout základní informace, které migrantům pomohou s orientací v nové zemi.

KDO KURZY VEDE?

Naše kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři – právníci a sociální pracovníci z integračních center (www.integracnicentra.cz) a nevládních neziskových organizací pracujících s migranty v České republice.

MUSÍM ZA KURZ ZAPLATIT?

Integrační kurzy „Vítejte v České republice“ jsou pro účastníky zdarma.

DOSTANU NA KURZECH NĚJAKÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY, ZE KTERÝCH MŮŽU ČERPAT?

Ano, samozřejmě. Každý účastník obdrží informační brožuru „Vítejte v České republice“ v anglickém, ruském, ukrajinském, vietnamském, francouzském, mongolském, arabském nebo španělském jazyce. Brožura obsahuje detailní informace o pobytu v České republice a kontakty na nevládní neziskové organizace a integrační centra. Během kurzu je také promítán film „Vítejte v České republice“, který živou formou informuje o důležitých socio-kulturních aspektech života v České republice.

JAK DLOUHO KURZY TRVAJÍ? JE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ?

Dle metodologie schválené Ministerstvem vnitra ČR trvá kurz 4 hodiny. Během kurzu jsou dělány krátké přestávky s občerstvením.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celý projekt „Vítejte v České republice“ sestává z mnoha aktivit. Základem je organizace adaptačně integračních kurzů pro cizince a jejich prezentace na této webové stránce. Také organizujeme školení pro lektory a tlumočníky, kteří jsou přítomní na těchto kurzech. Pravidelně aktualizujeme všechny materiály tak, abyste mohli nalézt vždy aktuální informace včetně všech překladů.

V roce 2020 v rámci projektu „Vítejte v České republice 2020“, který je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky, připravujeme celkem 75 kurzů pro cca 1000 nově příchozích migrantů. Připravujeme školení stávajících i nových lektorů včetně jejich lektorských dovedností a budeme také pracovat s tlumočníky kurzů tak, abychom všem účastníkům poskytli co nejlepší kvalitu kurzů Vítejte v ČR.

Projekt realizuje nevládní nezisková organizace Slovo 21, z.s.