Vítejte v České republice! Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. A právě proto fungují tyto stránky, které by vám – cizincům – měly v prvních měsících v Česku pomoci zorientovat se v novém prostředí a překonat případné překážky. Právě k tomu slouží oficiální adaptačně-integrační kurzy financované Ministerstvem vnitra České republiky. Adaptačně integrační kurzy jsou užitečným prvním krokem pro život v nové zemi, a proto jsou kurzy zdarma poskytované nově příchozím cizincům co nejdříve po jejich příjezdu do České republiky.

CO JSOU ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍ KURZY?

Cizinci, kteří do České republiky přicestovali a plánují tu dlouhodobě žít, dostanou na kurzech nespočet praktických informací, které jim pomohou zlepšit jejich orientaci ve společnosti a dobře pochopit svá práva a povinnosti. Smyslem kurzů je také zvýšit interkulturní dovednosti nově příchozích cizinců, aby se co nejsnáze integrovali v novém prostředí.

Adaptačně integrační kurzy jsou realizovány pro nově příchozí cizince formou otevřených a pravidelných veřejných kurzů na různých místech České republiky. Kurzy jsou vypisovány dle poptávky v neziskových organizacích, integračních centrech, organizacích migrantů aj. Seznam aktuálně vypsaných kurzů je k dispozici na těchto stránkách, přihlašovat se na ně můžete online a můžete zde také shlédnout krátký film „Vítejte v České republice“.

Dále organizujeme kurzy přímo pro zahraniční zaměstnance. Velký podíl kurzů je věnován také studentům ze zahraničí na vysokých školách a v přípravných jazykových kurzech. Kurzy pro zaměstnance a studenty jsou realizovány přímo v jejich sídle.

Pokud cizinec neumí česky, nemusí se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou poskytovány v českém jazyce a jsou tlumočeny vyškolenými tlumočníky do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny, mongolštiny, arabštiny a připravujeme i tlumočení do španělštiny. Tlumočení kurzů má zajistit předání přesných informací v českém jazyce a zároveň umožní cizincům osvojit si základní terminologii v českém jazyce.

CO SE NA KURZECH DOZVÍM?

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí:

  • Státní svátky. Zvyky a tradice. Základní kulturní přehled. Zajímavá místa Čech a volnočasové aktivity.
  • Každodenní praktický život: Krizové situace. Doprava. Řízení auta. Registrace auta. Pošta. Oficiální korespondence.
  • Bydlení: Pronájem bytu. Hledání bydlení. Poplatky spojené s pronájmem. Rizika a ochrana. Hlášení místa pobytu na území ČR a jeho změn podle českého zákona o pobytu cizinců.
  • Zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění: Zdravotnický systém v České republice. Veřejné a soukromé zdravotní pojištění. Systém sociálního zabezpečení v České republice.
  • Vzdělávání: Český vzdělávací systém. Umístění dětí do českého školského systému. Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti. Uznání předchozího vzdělání.
  • Podnikání: Založení živnostenského podnikání v ČR. Povinnosti – zdravotní, sociální pojištění, daně. Pobyt cizinců za účelem podnikání.
  • Zaměstnání: Zaměstnanecká karta. Typy smluv. Jak hledat práci. Daně. Zdravotní a sociální pojištění. Studenti a zaměstnání. Rizika a ochrana zaměstnanců.
  • Pobytová legislativa: Víza, povolení k dlouhodobému pobytu, trvalý pobyt, občanství. Změny pobytu. Lhůty a podmínky. Biometrika. Náležitosti žádostí, formuláře a poplatky. Cestování po EU/Schengenu. Pozvání rodině nebo přátelům. Sloučení rodiny. Podmínky pro studium s ohledem na pobytovou legislativu. Změna školy nebo ukončení studia. Užitečné kontakty.
  • Kontakty na české instituce – Ministerstvo vnitra ČR, Cizinecká policie v regionech. Kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma cizinců – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace.

Poskytnuté informace umožní cizincům snadněji vyřizovat své záležitosti na českých úřadech. Předané kontakty na právní a sociální služby integračních center pro cizince a nevládní neziskové organizace jim pomohou zorientovat se v administrativních záležitostech. Získané informace, znalosti a dovednosti sníží administrativní zátěž na české úřady a usnadní integraci nově příchozích.

KOMU JSOU KURZY URČENÉ?

Adaptačně integrační kurzy jsou určeny cizincům ze zemí mimo EU, kteří našli nový domov v České republice. Během prvních měsíců od příjezdu do České republiky jim kurzy mohou poskytnout základní informace, které migrantům pomohou s orientací v nové zemi.

KDO KURZY VEDE?

Naše kurzy vedou vždy certifikovaní lektoři – právníci a sociální pracovníci z integračních center (www.integracnicentra.cz) a nevládních neziskových organizací pracujících s migranty v České republice.

MUSÍM ZA KURZ ZAPLATIT?

Integrační kurzy „Vítejte v České republice“ jsou pro účastníky zdarma.

DOSTANU NA KURZECH NĚJAKÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY, ZE KTERÝCH MŮŽU ČERPAT?

Ano, samozřejmě. Každý účastník obdrží informační brožuru „Vítejte v České republice“ v anglickém, ruském, ukrajinském, vietnamském, francouzském, mongolském, arabském nebo španělském jazyce. Brožura obsahuje detailní informace o pobytu v České republice a kontakty na nevládní neziskové organizace a integrační centra. Během kurzu je také promítán film „Vítejte v České republice“, který živou formou informuje o důležitých socio-kulturních aspektech života v České republice.

JAK DLOUHO KURZY TRVAJÍ? JE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ?

Dle metodologie schválené Ministerstvem vnitra ČR trvá kurz 8 hodin. Během kurzu jsou dělány přestávky a včetně přestávky na oběd. Pro studenty realizujeme kurzy ve zkrácené podobě.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celý projekt „Vítejte v České republice“ sestává z mnoha aktivit. Základem je organizace adaptačně integračních kurzů pro cizince a jejich prezentace na této webové stránce. Také organizujeme školení pro lektory a tlumočníky, kteří jsou přítomní na těchto kurzech. Pravidelně aktualizujeme všechny materiály tak, abyste mohli nalézt vždy aktuální informace včetně všech překladů.

V roce 2018 v rámci projektu „Vítejte v České republice 2018“, který je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky, připravujeme celkem 120 kurzů pro cca 1800 nově příchozích migrantů. Připravujeme školení stávajících i nových lektorů včetně jejich lektorských dovedností a budeme také pracovat s tlumočníky kurzů tak, abychom všem účastníkům poskytli co nejlepší kvalitu kurzů Vítejte v ČR.

Projekt realizuje nevládní nezisková organizace Slovo 21, z.s.