Čeština

Kdo má povinnost?

Na koho se tato povinnost vztahuje?

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se vztahuje na každého cizince, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno:

 

 • povolení k dlouhodobému pobytu na území
 • povolení k dlouhodobému pobytu na území z důvodu změny účelu jeho pobytu
 • povolení k trvalému pobytu na území z humanitárních důvodů, zejména jde-li o cizince,
  který je manželem azylanta a manželství vzniklo před vstupem azylanta na území, nezletilým dítětem azylanta nebo dítětem závislým na jeho péči, nepožádalo-li o udělení azylu, anebo jde-li o cizince, který v minulosti byl státním občanem České republiky
 • povolení k trvalému pobytu na území z důvodů hodných zvláštního zřetele
 • povolení k trvalému pobytu na území, je-li pobyt cizince v zájmu České republiky
 • povolení k trvalému pobytu na území, jde-li o dítě cizince s povoleným trvalým pobytem na
  území České republiky a bylo-li důvodem žádosti společné soužití těchto cizinců na území
 • povolení k trvalému pobytu na území poté, co předchozí povolení k trvalému pobytu
  vydané tomuto cizinci bylo zrušeno, když nepřetržitě po dobu šesti let pobýval mimo území
  České republiky, resp. Když nepřetržitě po dobu delší než dvanáct měsíců pobýval mimo území států Evropské unie
 • povolení k trvalému pobytu po čtyřech letech nepřetržitého pobytu na území, jde-li o cizince pobývajícího na území po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany

Na koho se tato povinnost nevztahuje?

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se nevztahuje na občany Evropské unie, stejně jako na jejich rodinné příslušníky a na rodinné příslušníky občanů České republiky.

Dále na cizince, který na území České republiky pobývá na základě:

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování
 • povolení k dlouhodobému pobytu, vydaného Ministerstvem zahraničních věcí České republiky
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se dále také nevztahuje na cizince, který v den nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršil věk 15 let, nebo který v tento den dovršil věk 61 let. Absolvovat adaptačně-integrační kurz již nemusí ani cizinec, který tento kurz absolvoval po 1. 1. 2021.

Adaptačně-integrační kurzy nebudou muset absolvovat ani držitelé zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních programů „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Klíčový a vědecký personál“.

Online kvíz AIK

Tyto webové stránky a projekt Vítejte v České republice je financován z dotací Ministerstva vnitra České republiky.